Skip to main content

Event 2024

PGM Open Event 24 september 2024

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema "Over grenzen".

Over grenzen stellen, over grenzen verleggen, over grenzen stappen, over grenzen bewaken. Over grenzen.

Binnen programmamanagement hebben we te maken met verschillende grenzen: binnen organisaties, tussen organisaties, binnen domeinen, tussen publiek en privaat, tussen landen, tussen opdrachtgevers, bestuurders en opdrachtnemers. En grenzen bakenen ook jouw eigen ruimte af, of die van jouw programmamedewerkers: er zitten grenzen aan   vaardigheden, verantwoordelijkheden of comfortzones. En welke ethische grenzen hanteer jij?

Hoe draagt programmamanagement in al haar facetten bij aan het stellen of juist aan het verleggen van verschillende grenzen? Tijdens het event spreken we over grenzen, over hoe om te gaan met grensvervaging, over grenzeloze ontwikkelingen en andere facetten van grenzen. Dit allemaal om grenzen te verleggen in programma’s, zonder over persoonlijke grenzen te gaan.

Programmamanagement is boven alles mensenwerk. Hoe verhouden persoonlijke grenzen zich tot persoonlijke en professionele groei? En waar raken persoonlijke grenzen het persoonlijke gevoel van veiligheid? 

Hieronder vind je informatie over de sprekers en workshops (dit wordt wekelijks aangevuld).

    Programma:
    09:45 - 09:55   Opening
    10:00 - 11:00   Eerste ronde workshops
    11:15 - 12:30   Plenair / key-note
    12:30 - 13:15   Lunch
    13:15 - 14:15   Tweede ronde workshops
    14:15 - 14:45   Pauze
    14:45 - 15:45   Derde ronde workshops
    16:00 - 17:00    Plenair / end-note
    17:00 - 18:15   Borrel met eten.

     Locatie: deFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

Programmamanagers en grenswerkers gaan 'Over grenzen'

BINT (De verbindingsdienst van en voor iedereen die over grenzen samen werkt)

We zijn blij dat we dit jaar gaan samenwerken met BINT in het PGM Open Event. BINT is het netwerk voor 'grenswerkers; een thuis van en voor iedereen die over grenzen van disciplines, teams en organisaties heen werkt. Het netwerk van BINT herbergt veel kennis en inspiratie die naadloos aansluiten bij het thema van PGM Open Event 'Over grenzen'. In samenwerking met BINT ontwikkelen we een aantal workshops en nog wat andere bijdragen voor het event. Zo gaan wij vanuit PGM Open over onze eigen grenzen in de verwachting dat de verbinding tussen de netwerken van PGM Open en BINT tot nog meer inspiratie en vernieuwing zal leiden. Want is niet elke programmamanager ook een soort 'grenswerker'?

Wie kies je om te zijn (Keynote)

Roek Lips (Nieuwe Leiders/spreker/auteur/motivator/film- en theatermaker/co-founder De Ontwikkelgroep/boardroom sparringpartner)

Hoe vinden we onze weg in een wereld die in crisis en in verwarring is? Wat is werkelijk van waarde? Wat is ons oriëntatiepunt? Wat vraagt dat van ons (persoonlijk)leiderschap?

Roek Lips is in gesprek gegaan met inmiddels meer dan 200 bestuurders, wetenschappers, kunstenaars, denkers, doeners en andere mensen met een bijzonder verhaal, op zoek naar inspiratie en houvast. Al deze gesprekken heeft hij met camera vastgelegd. Door gebruik te maken van stijlvol gefilmde fragmenten zet Roek in dit interactieve programma aan tot reflectie en dialoog. Aan de hand van opgedane inzichten, persoonlijke ervaringen en inspirerende verhalen neemt hij je mee en daagt je uit met prikkelende vragen.

Een openhartig en bloedeerlijk programma dat houvast biedt in een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is.

Voormalig bestuurder Roek Lips (1961) is een talentvolle, bevlogen inspirator met een scherpe en realistische blik op heden, verleden en toekomst. Met zijn inzichten en vragen motiveert hij mensen om echt en authentiek te leven. Persoonlijk leiderschap kan alleen ontwikkeld worden als je fundamenteel reflecteert op wat werkelijk van waarde is.

Het dagblad Trouw publiceert met regelmaat artikelen met verhalen uit de serie, bij uitgever AmboAnthos zijn twee boeken verschenen: Wie kies je om te zijn en De wereld dat ben jij, waarvan intussen de 10e druk is verschenen. Ook treedt hij regelmatig op in het theater.

‘Roek Lips spreekt met leiders met zinnige ideeën in zijn boeiende serie Nieuwe Leiders.’ (NRC)


Als bestuurders over grenzen gaan - gaan programmamanagers er overheen!

Illya Soffer (Directeur van Ieder(in)

In veel maatschappelijke programma’s kunnen bestuurlijke stakeholders de programmamanagers regelmatig hoofdpijn bezorgen. Zitten de beleidsmensen en de uitvoerders net lekker op één lijn, gaan die bestuurders in de stuurgroep de boel weer lopen torpederen of traineren. Of ze vinden alles best, zodat je zeker weet dat ergens op enig moment de boel sowieso finaal van het spoor loopt. Bestuurders begrenzen is een kunst op zich. Hoe kun je als programmamanagers meer bestuurlijke sensitiviteit ontwikkelen en zorgen dat bestuurders het programma versterken? Hoe kun je zelf oog hebben voor de rol en verantwoordelijkheid van bestuurders? Hoe kunnen programmamanagers de tegenstellingen tussen belangen en ideologieen erkennen en toch blijven sturen op gemeenschappelijke grond en doelen? Hoe kun je bestuurlijke drukte voorkomen en reguleren? En daarmee ook commitment, impact, resultaten en effecten van programma’s vergroten?


Grens tussen ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap in programma's

Marleen Damen (Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente ‘s-Hertogenbosch)

Marleen was wethouder in Leiden en vanuit die rol bestuurlijk opdrachtgever. Nu is ze als sectordirecteur ambtelijk opdrachtgever. Deze sessie gaat over de grens tussen ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap. Vaak stellen we de programmamanger centraal, maar wat zijn die grenzen, hoe ga je daarmee om, wat zijn de worstelingen die je als opdrachtgever daarbij hebt, maar ook de vraag: waar trek je een grens als een bestuurlijk opdrachtgever teveel wil of vraagt. En welke invloed heeft je rol op de verhouding tot de programmamanager?


“Stap in je spanningsveld” 

Pim Nijssen (Partner TwynstraGudde)

Als je werkt aan complexe maatschappelijke opgaven gebeurt dat vrijwel zonder uitzondering over grenzen van organisaties heen. Op die grensgebieden wordt het verschil gemaakt, maar het zijn ook spannende plekken. Het zijn de plekken waar verschillen tussen mensen en organisaties zichtbaar en voelbaar worden. Hoe ga jij om met deze spanningsvelden? Binnen programmamanagement hebben we te maken met verschillende grenzen: binnen organisaties, tussen organisaties, binnen domeinen, tussen publiek en privaat, tussen landen, tussen opdrachtgevers en tussen opdrachtnemers. Het omgaan met spanningsvelden op deze grenzen is een belangrijke vaardigheid. In een mini-opstelling verken je samen met twee andere deelnemers een persoonlijk spanningsveld. Alle drie komen jullie aan de beurt en gedurende de sessie wisselen jullie van rol: van inbrenger, interviewer tot observator. Je verkent een voor jou kenmerkend spanningsveld en de manier waarop jij daarmee omgaat.


Leer- en verbeterprogramma's in de GGZ - over de grenzen van organisaties heen

Cassandra Koning (Oprichter/ eigenaar Bureau Helder & 5 jaar Programma manager Volante)

In 2018 hebben VIER ggz instellingen een vereniging opgericht (Volante) om samenwerking tussen de vier organisaties te stimuleren en faciliteren, met als doel de ggz zorg, over hun organisatiegrenzen heen, te verbeteren door continue kwaliteitsverhoging. Inmiddels is Volante een stevig netwerk rondom leren en verbeteren met samenwerking op velerlei onderwerpen (Angst&Depressie, Acute psychiatrie, autisme, maar ook bv duurzaamheid, HR, kwaliteit etc.) en is het UMC Utrecht onlangs aangesloten als kennispartner. Hoe geef je zo'n samenwerking vorm als programma manager? Hoe kom je, na ondertekening van de oprichting van de vereniging, tot een netwerksamenwerking met professionals in de lead? Hoe zorg je voor onderlinge samenhang en verbinding vanuit de inhoud? En hoe zorg je dat zo'n samenwerking niet verwatert en na 5 jaar nog succesvol is, ook na diverse bestuurswisselingen? In deze workshop delen de programmamanager van Volante en een van de bestuurders van Volante hun lessen. Ze geven handvatten over de 'harde' kant van de programmatische aanpak van het opbouwen van een samenwerking, in combinatie met de meer 'feminiene waarden', gericht op verbinding en het gezamenlijk belang. Over de ontwikkeling van vertrouwen, leren en verbeteren over de grenzen van organisaties heen.


Gebaksgrenzen: wie krijgt er een gebakje als er iets te vieren valt? 

Marijke Spanjersberg (Spanjersberg Organisatieadvies, adviseur, onderzoeker, docent en auteur)

Aan elk project en programma zitten mensen vast die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Dit sociale systeem is tegelijkertijd begrensd en onbegrensd. Dat betekent dat je onvermijdelijk geconfronteerd wordt met de vraag: hoe markeer je de grenzen van het sociale relatienetwerk dat aan het vraagstuk vastzit? En welke redeneringen hanteer je bij het trekken van een grens? Wat is je handelingsrepertoire hierin? In deze workshop leer je meer over grenzen in sociale systemen en doen we in kleine groepen een oefening


Artsen zonder grenzen – hoe manage je als head of mission (programmamanager) jezelf en jouw team in noodsituaties 

Hoe begrens je als Head of Mission (overkoepelend verantwoordelijk voor de projecten in een land: medisch, HR, communicatie, logistiek, water sanitatie, finance IT) in crisissituaties? Waarbij je te maken hebt met:  

 • Extreme omstandigheden: bijvoorbeeld vanuit opereren in een schuilkelder in Haiti bij het licht van een zaklamp 
 • Onveilige situaties, waarin je ongewapend werkt 
 • Verschillende nationaliteiten, culturen, gebruiken 
 • Mensen in nood.  
 • Beperkte middelen en voorzieningen. 

Dit kan je alleen maar doen, als je extreem duidelijk begrenst! Duidelijke protocollen en afspraken, met duidelijke grenzen. Maw: AzG werkt altijd in extreem gevaarlijke situaties en daarom hanteren ze zeer strikte protocollen en processen. Hier ligt een belangrijke rol voor de projectcoördinatoren. De Head of Mission is verantwoordelijk voor de diverse projectcoordinatoren in een land. Projectcoördinatoren delen bijvoorbeeld: 

 • Hoe opereer/werk je, in deze extreme, spannende situaties? 
 • Hoe maak je het zo veilig mogelijk voor jezelf en jouw team? 
 • Welke kwaliteiten zet je in om mentaal gezond te blijven? 

Over Artsen zonder grenzen: waar de nood het hoogst is, zijn onze teams om hulp te bieden. Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij ons terecht voor medische zorg. Ook spreken we ons actief uit als we onrecht tegenkomen. Met ruim 65.000 hulpverleners in meer dan 70 landen komen we in actie voor iedereen die dat nodig heeft. 


Verduurzamen maatschappelijk vastgoed - integraal programmatisch om betaalbaarheidsgrenzen te verleggen

Eke Schins (Sectordirecteur Social Infrastructure Arcadis Nederland )

Bij het toekomstbestendig maken van maatschappelijk vastgoed lopen we aan tegen bekostigingsgrenzen. Om deze grenzen te doen verminderen ligt er een kans in het integraal programmatisch aanpakken van de opgaven, waardoor er efficiënter en goedkoper gewerkt kan worden. Echter dit vergt van betrokken omdenken en over hun eigen grenzen heenkijken. Nu ontwikkelt iedereen in een subsector gebouwen nog stuk voor stuk, clusteren en een programma is nodig om kostenefficienter te werken en dat vraagt kennis van integraal programmamanagement, inclusief verandermanagement.


Niet zichtbaar wel ervaren: over grenzen van samenwerken in programma’s 

Rob Bonte ( Senior Consultant en Facilitator proces- en programmamanagement en organisatieontwikkeling bij RoyalHaskoningDHV)  Annelies Maas-van ’t Hof (Senior consultant strategie en management, Associate Director bij RoyalHaskoningDHV)

In deze workshop laten we zien hoe je via een organisatieopstelling de niet direct zichtbare maar wel te ervaren grenzen aan samenwerking in programma’s kunnen onderzoeken. Dat geeft je handvatten om de samenwerking in programma's beter te begrijpen en effectiever te maken. Dat doen we door te kijken naar patronen en ordeningsvragen in samenwerking. Vaak wordt niet de tijd genomen om een stap naar achteren te doen en de vraag achter ‘huh waarom gaat dit altijd zo?’ te beantwoorden. In deze workshop begeleiden we na een korte inleiding twee organisatieopstellingen. We passen de methoden van ‘systematiek-dynamiek in organisaties’ toe. Organisatieopstellingen, het fysiek uitbeelden van het systeem waarin de vraag zich afspeelt, staan hierin centraal.


Botsproef: omgaan met conflicterende belangen in programma's

Jan Joost Verbij ( Adviseur Samenwerken TwynstraGudde) en Noor Jaarsma (Consultant TwynstraGudde)

De kern van het gedachtegoed van Tweebenig samenwerken is dat werken aan maatschappelijk opgaven bestaat uit het omgaan met verschillen (in belangen). Ontdek hoe je conflicterende belangen kunt overwinnen met een botsproef! Of je nu een leidinggevende bent die worstelt met teamdynamiek of een programmamanager die vastloopt in tegenstrijdige doelen en belangen binnen programma’s of met de lijnorganisatie. Juist op de grens tussen teams en organisaties ontstaan vaak tegenstellingen en botsende belangen. Botsen is spannend en kan confronterend zijn maar kan noodzakelijkzijn om verder te komen. In een botsproef wordt een veilige situatie gecreëerd om in gesprek te gaan over botsende belangen. Tijdens de botsproef zullen we stil staan bij vragen zoals: welke grenzen zoek je op met de botsproef? En over welke grenzen ga je als je botst? Dat is voor elke persoon verschillend, maar centraal staat dat je opzoek gaat naar de grenzen van je eigen overtuigingen, belangen en verantwoordelijkheden. De ervaring leert dat bestaande grenzen en conventies kunnen vervagen, op weg naar een nieuwe grens of conventie.In deze sessie leer je een praktische methode om hiermee om te gaan.


Programmatische aanpak ‘Mijnstreekcoalitie’: een grote regionale opgave over de grenzen van organisaties heen

Arlette Buijs ( Programmamanager Zuyderland) en Claudia Steinbusch (Senior Programmamanager Zuyderland)

In de Mijnstreekcoalitie pakken uiteenlopende zorg- en welzijnsorganisaties, samen met huisartsen, zorgverzekeraar n burgervertegenwoordiging, gezamenlijk de opgave van de best passende zorg en de (her)inrichting van het zorglandschap in deze regio op.
De Mijnstreek is een regio in Zuid-Limburg met grote uitdagingen. De gezondheid van de populatie ligt ver onder het nationale gemiddelde en het zorggebruik en de zorgkosten zijn ten opzichte van andere regio’s het hoogst. De regio wordt gekenmerkt door een lage sociaaleconomische status en grote verschillen tussen gemeenten en wijken. Het aantal inwoners daalt al enige jaren en er is sprake van een sterke vergrijzing en ontgroening, met als gevolg krapte op de arbeidsmarkt (ook ver boven het nationale gemiddelde). Een integrale domein overstijgende programmatische aanpak is noodzakelijk voor de complexe vraagstukken, die dit met zich meebrengt.
De grootste uitdaging binnen het programma is om de grenzen van de verschillende invalshoeken en belangen op te rekken. Hoe kan binnen deze grote opgave een gezamenlijke richting worden gedefinieerd? En hoe kunnen we dingen realiseren als iedereen wil vasthouden aan zijn eigen belangen en aanpak?
De programmamanagers van een aantal van de betrokken organisaties nemen jullie mee in de aanpak en uitdagingen binnen het programma. Zij vertellen u meer over de grote veranderopgave en de doelen van vijf programmalijnen. Ze bespreken hoe hieraan vorm wordt gegeven in het licht van een gevarieerde en uitdagende samenleving en een complex politiek landschap. En hoe zij een groot aantal samenwerkingspartners met verschillende organisatieculturen en uiteenlopende belangen bij elkaar brengen.

De grensverleggende innovatie achter het OVPAY-ontwikkelprogramma

Sander Goudswaard (Managing Partner @ MakerLab, Strategy and Innovation)

MakerLab werd bij het landelijke transformatieprogramma OVPAY geconfronteerd met een uitdagende vraag: het ontwikkelen van een uniform serviceconcept voor alle vormen van betalen, toepasbaar voor en door alle vervoerders. Dit soort programma's draaien om het bewaken van de balans tussen 3 belangrijke stakeholders:
 1. zij die het mogelijk maken (b.v. IT en juridische zaken)
 2. zij die de impact toetsen op de organisatie (o.a. bestuur, management)
 3. zij die blij moeten worden van wat je verandert (b.v. klanten, patiënten, medewerkers).
Vaak zien we dat de eerste twee groepen goed vertegenwoordigd zijn in het programma en de governance. Maar de laatste groep maakt vaak te weinig onderdeel uit van het programma. De stem van de reiziger en de medewerker vertegenwoordigen was precies de rol van Makerlab in deze transformatie.
Hoe kun je de stem van gebruikers vertegenwoordigen en inzetten voor ontwikkeling van diensten en producten, terwijl de gebruikers niet 'allemaal' aan tafel zitten? We laten je zien hoe je de balans tussen de stemmen van deze 3 groepen kunt organiseren. En daarbij, heel belangrijk, hoe je zorgt voor een actie-gedreven cultuur i.p.v. een overlegcultuur. Actiegedreven te werk gaan is durven te experimenteren. Op die manier konden we, in het klein en op schaal, direct leren van en met de reizigers en medewerkers over onze ideeën.
Na een interactieve presentatie van de OVPAY casus volgt een kleine workshop experiment design. Op die manier heb je dus een beeld van de opzet van het programma & innovatie management van één van de grootste veranderingen in het OV ooit. Plus: je ervaart hoe je een actie-gedreven aanpak voedt, door zelf een experiment te ontwerpen.

De onbegrensde rol van de stadsmarinier: ‘de mens als leider of de leider als mens?’ 

Marcel van de Ven (DGA en Programmamanager bij Van de Ven training en Advies)

Als programmamanager streef je er naar om je doel te bereiken. Welke grenzen respecteer je wel en welke niet om dat te bereiken?
Presentatie door een voormalig stadsmarinier van de gemeente Rotterdam. De stadsmarinier is een ‘superambtenaar met geleend gezag en mandaat’ en aangesteld om door de grenzen van het ambtelijk apparaat heen te gaan waar nodig. De stadsmarinier is vertegenwoordiger van Burgemeesters en Wethouders. Het is een rol die dient als onafhankelijke buitenboordmotor, om complexe, schijnbaar onoplosbare (samenlevings-) problemen die niet vanuit het bestaande systeem kunnen worden opgelost te doorgronden en daarin onorthodox (systeem-) doorbraken te forceren.
Anders dan andere topambtenaren werkt een stadsmarinier in en vanuit de wijken. Daar werkt hij met samenwerkingspartners, bewoners, ondernemers en instellingen en bouwt hij netwerken op (integrale samenwerking), respecteert grenzen van anderen en geeft deze ook aan. Niet enkel repressie, met name de rol als “sociaal opbouwwerker” die doorzettingsmacht en mandaat heeft. Je accepteert dat jouw “normaal” niet voor iedereen geldt en dat het even kan duren voordat dit verandert.
Bij dit alles neem je jezelf mee, geef je leiding aan jezelf en anderen vanuit creativiteit en ondernemingszin én heb je je eigen, persoonlijke grenzen te bewaken. Waar trek je de streep als het gaat om emotionele betrokkenheid, persoonlijke ethiek, rechtvaardigheidsgevoel etc. Inspiratie: Wie ben je als leider en wie als mens? Ga je voor zekerheid, comfort, doe je water bij de wijn, raak je gehecht aan het bekende of…. volg je je hart?

Hoe kan 'Deep Democracy' grenzen doen vervagen of verleggen in programma's?

Suzanne van Emden (Managing Partner bij TOT Team Ontwikkel Trajecten), Lobke van den Aker (Teamcoach - L&D adviseur bij TOT, Team Ontwikkel Trajecten)

Deep Democracy is een krachtige methodiek, waarmee je op een uitermate praktische manier de wijsheid van de groep maximaal kunt benutten. Het is een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek die je helpt om inclusieve besluitvorming te bereiken. Daardoor benut je de diversiteit aan perspectieven goed.
Door afwijkende meningen daadwerkelijk te horen, ontstaat co-creatie. Door deze methodiek in te zetten kunnen deelnemers hierna ook zelf het gesprek voeren over grenzen of andere thema’s die leven binnen hun projecten/ programma’s .
In dit uur gaan we één werkvorm oefenen. Dit doen we op het thema grenzen. We gaan middels deze vorm het volgende onderzoeken:
Hoe belangrijk het is dat in programma’s / projecten grenzen worden bewaakt?
Versus waar is het nodig om grenzen op te zoeken en te stretchen? In gesprek met collega’s over het thema grenzen
Het effect van een werkvorm van Deep Democracy ervaren zodat je de vorm direct kunt gebruiken in je eigen programma/ projecten.

De Nacht Club – Ruimte op de grens

Jaap Warmenhoven (Founder at Matching Futures)

Programma’s lijken gestructureerd en afgebakend. Maar er is altijd samenhang die zich aan de structuur onttrekt: spontane samenwerking ontstaat en nieuwe ontwikkelingen maken eerder gekozen afbakeningen – of begrenzingen - achterhaald. Ontwerpers werken graag aan veranderlijke, moeilijk af te bakenen en complexe vragen. Kortom: vragen die zich lijken te willen onttrekken aan programmatische structuren. Dat komt omdat ontwerpers graag werken op basis de belevingswereld van mensen en de waarden die onder zichtbaar gedrag liggen. Ze laten ons zien dat problemen vaak juist in stand gehouden worden door hoe we er aan werken en over denken. De Nacht Club staat voor een andere, openhartige kijk op dagelijks gedrag. De Nacht Club initieerde de afgelopen jaren rond verschillende programma’s sociale ruimte – ruimte waarbinnen bestaande manieren van doen ter discussie kunnen komen te staan. Social design biedt zo speelruimte om met andere ogen naar programma’s te kijken. Tijdens PGM Open gooien we De Nacht Club open voor een openhartig gesprek over het gerommel aan de grenzen van programma’s. Deze workshop is op z’n minst een fijne reflectie en inspiratie voor een andere kijk op programma’s, en mogelijk houdt je er als programmamanager praktisch handelingsperspectief aan over.


De grensverleggende uitdaging van veranderingsprogramma's

Paul Hurkens (Verandermanager en DGA bij PROX6) Sharon Derksen (Beleidsadviseur, Projectleider Dienstverlening bij gemeente Ede)

Het doorvoeren van veranderingen vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen naar het werk dat je altijd deed. Het vraagt om een cultuuromslag en buiten je kaders kunnen kijken. Letterlijk grenzen overgaan.
Vanuit de ervaringen bij diverse gemeenten deelt Paul als consultant en programmamanager zijn inzichten, samen met Sharon van de gemeente Ede, voor het succesvol doorvoeren van veranderingen bij gemeenten en andere organisaties. Als programmamanager geef je leiding aan verandering. In deze sessie delen we ervaringen uit verandertrajecten. Cruciaal daarin is altijd houding en gedrag dus Cultuur en Cultuurverandering.
We delen onze ervaringen aan de hand van: neanderthalers, davy’s bar, kleuters, coolblue, kaarsen, gloeilampen en Theo van Gogh.

“Omgaan met de grenzen van transparantie”

Jeroen Medema (Sr. adviseur SOM bij WesselinkVanZijst) Thijs Kraasenberg (Sr. adviseur bij WesselinkVanZijst, auteur, docent)

In veel projecten en programma’s speelt de vraag hoe men om dient te gaan met het delen van informatie met belanghebbenden. Zowel intern, in de eigen organisatie of binnen het samenwerkingsverband, als ook extern met andere belanghebbenden en het brede publiek. Hoe spannender het wordt, hoe moeilijker het lijkt om transparant te kunnen zijn. Waarom is dat? Zitten er grenzen aan transparantie? Tegelijkertijd vraagt de samenleving steeds meer om vergaande transparantie, en worden daar de grenzen verlegd. Denk aan de toeslagenaffaire, de zoektocht naar een nieuwe bestuurscultuur onder leiding van Omtzigt of het omgaan met de corona-cijfers. Welke impact hebben eisen aan een transparante manier van werken op het werk van de project- en programmamanager? En hoe ga je daarmee om? In deze sessie gaan we in op vormen van transparantie, hoe transparantie destructief en constructief kan werken en wat dit betekent voor het werken aan programma’s. Deze workshop biedt inzicht in de werking van transparantie en hoe dit van invloed is op je programma. Daarnaast bieden we ook handelingsperspectief hoe je om kunt gaan met transparantie wanneer je de grens oversteekt naar andere belangen.


Van werken vanuit silo’s naar samenwerken over grenzen heen binnen de GGz

Lut Smeets (Programmamanager Zuyderland) Nicole Mengelers (Manager Zuyderland)

Landelijk staat ‘Mentale Gezondheid’ hoog op de agenda. Een integrale aanpak tussen zorg, gemeenten en het sociale domein is noodzakelijk om echt stappen te zetten op dit gebied. Daarom heeft Zuyderland GGz de switch gemaakt naar het werken in regioteams. Over de grenzen van organisaties, van vakgebieden en functies heen wordt een nieuwe manier van werken uitgerold met als doel de cliënt de best passende zorg te bieden.

De ontwikkeling enimplementatie van deze nieuwe manier van werken wordt programmatisch aangepakt. Door te werken in regioteams, wordt de zorg rondom en dichtbij de cliënt georganiseerd. Alle benodigde specialismen in één keer dichtbij in plaats van de cliënt telkens in een bestaand behandelteam (één specialisme) plaatsen. Dus daar waar de zorgvraag van een cliënt complex is, gaan alle partners én mensen uit het systeem van de cliënt meteen om de tafel en maken gezamenlijk een behandelplan.

Deze verandering vraagt veel van de betrokken vakmensen. Een heldere ambitie en doelstellingen en goed doordachte programmalijnen zijn noodzakelijk voor het slagen van de implementatie. In deze workshop nemen programmamanager Lut Smeets en manager regioteams volwassenzorg Nicole Mengelers de deelnemers mee in de aanpak van het programma.

Hoe zijn de verschillende partijen aan tafel gekomen en meegenomen in het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze? Wat is er gedaan om ervoor te zorgen dat het ook echt ‘samenwerken’ werd? Hoe verbindt je verschillende vakdisciplines en zorg je voor een goed gesprek en gezamenlijke taal? En waar loopt Zuyderland zelf binnen het programma tegenaan? We dagen je vanuit je eigen ervaringen uit om mee te denken over de aanpak van de knelpunten!


Programma grenzeloos samenwerken. Een goed gesprek over samenwerken vanuit de bedoeling

Susanne van den Oudenhoven (Programmamanager Ministerie van BZK)  en Maartje Tielemans (Programmamanager organisatieontwikkeling Ministerie binnenlandse zaken)

Maatschappelijke opgaven zijn complex en vragen om samenwerking over  organisatiegrenzen heen. Ongeschreven regels kunnen, soms onbedoeld, effect hebben op die samenwerking. In deze workshop gaan we in op de vraag hoe van een ongeschreven regel een gezamenlijke expliciete gewoonte kunnen maken, die we in kunnen zetten in het voordeel van de samenwerking. Daarbij gaat het niet zozeer om goed of fout, maar eerder over de (onbewuste) functie van deze regels, waar die de samenwerking al dan niet belemmeren, en hoe we daar verandering in kunnen brengen. De ADR deed onderzoek naar gemeenschappelijke ongeschreven regels binnen het Rijk. Tijdens deze interactieve workshop vertellen we je hier meer over. Ook ervaar je wat ongeschreven regels zijn en hoe je ze kunt herkennen binnen jouw werk. Aan de hand van eigen voorbeelden kijken we wat er leeft in jouw praktijk.


Organisatie

Het PGM Open Event wordt georganiseerd door een projectteam, ondersteund door SPITZ congres en event. Allerlei mensen uit het veld van programmamanagers en inhoudelijke experts leveren een bijdrage om samen tot een mooi programma te komen.

Als je contact met ons wilt opnemen over het PGM Open Event kun je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wil je meer over de organisatie achter PGM Open weten, ga dan naar de pagina over ons.

Eerdere events

Hieronder kun je terugkijken naar eerdere events in de vorm van filmpjes, foto’s en presentaties van de sessies die tijdens deze edities zijn verzorgd.